18:37 ICT Thứ bảy, 22/09/2018
Bo ngoai giao
Đăng ký sinh viên 5 tốt
Mau bao Cao thang
CLB Lân Sư Rồng trường Đại học Tây Nguyên
Mẫu báo cáo năm học 2014-2015

Đăng Nhập

Trang nhất » TIN TỨC » VĂN BẢN ĐOÀN TRƯỜNG » HƯỚNG DẪN - KẾ HOẠCH

Chu de HSV
Bac Ho
Sinh vien 5 tot

global banners

Bau cu Quoc Hoi

Hướng dẫn Đại hội Chi đoàn - Chi hội nhiệm kỳ 2015-2016

Thứ hai - 05/10/2015 15:21
Hướng dẫn Đại hội Chi đoàn - Chi hội nhiệm kỳ 2015-2016

Hướng dẫn Đại hội Chi đoàn - Chi hội nhiệm kỳ 2015-2016

Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 22 HD/TWĐTN ngày 12/12/2012 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn;

Chi tiết Hướng dẫn và các văn bản mẫu xem tại đây

Căn cứ Hướng dẫn số 65-HD/TWĐTN ngày 10 tháng 10 năm 2011 về việc tổ chức đại hội đoàn các cấp của BCH trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

            Căn cứ vào Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm 2015;

            Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Tây Nguyên xây dựng Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2016,

I. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
1. Phạm vi tổ chức Đại hội
Chi đoàn trực thuộc các Đoàn khoa, Đoàn trường THPT TH Cao Nguyên, Đoàn trường Trung cấp Bách Nghệ (cả Chuyên tu y và chính quy).
2. Thời gian: Từ ngày 30/8/2015 đến hết ngày 15/10/2015.
II. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
1- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ 2014-2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2015-2016.
2- Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2016.
III. QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
1. Công tác chuẩn bị Đại hội
            - Chi đoàn mời Cố vấn học tập (Chi ủy chi bộ đối với chi đoàn chuyên tu y) và Đại diện Ban Chấp hành Đoàn phụ trách trực tiếp cùng tham dự họp chi đoàn để chỉ đạo công tác Đại hội.
            - Ban chấp hành chi đoàn căn cứ vào Hướng dẫn của Đoàn trường Đại học Tây Nguyên và Hướng dẫn của Đoàn khoa để thực hiện các nội dung sau:
            + Xây dựng Kế hoạch đại hội chi đoàn.
+ Xây dựng Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2016 (theo mục lục 1).
+ Đánh giá các chỉ tiêu đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2015.
+ Xây dựng Nội quy Đại hội.
+ Xây dựng chương trình đại hội.
+ Xây dựng kịch bản chi tiết diễn ra đại hội.
+ Chuẩn bị giấy mời, Trang trí Đại hội, bánh trái, …
2. Phương pháp tiến hành Đại hội
2.1. Trang trí Đại hội        
- Tùy theo điều kiện thực tế ở các chi đoàn mà tiến hành công tác tuyên truyền và trang trí, tạo nên màu sắc không khí trẻ trung hướng tới Đại hội.
- Trong Hội trường nhìn từ dưới lên:
+ Tính từ mép phông phía trái qua phải: Cách 1/3 chiều rộng phông là cờ Tổ quốc, phía dưới sao vàng là tượng Bác (hoặc ảnh Bác) được đặt trên bục hoặc bàn có khăn phủ, sang tiếp 1/3 phông là cờ Đoàn hoặc huy hiệu Đoàn treo thấp hơn cờ Tổ quốc (Lấy Sao vàng làm chuẩn). Phía dưới cờ hoặc huy hiệu Đoàn là dòng chữ: Đại hội Đoàn… Nhiệm kỳ…   (Có thể bố trí 2 hoặc 3 hàng với 2 kiểu chữ khác nhau).
+ Xung quanh Hội trường có thể trang trí khẩu hiệu, tranh ảnh cổ động tuyên truyền.
2.2. Trách nhiệm và cách bầu cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội:
2.2.1. Trách nhiệm:
* Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
Điều khiển Đại hội theo chương trình đã được Đại hội quyết định. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, phê chuẩn các báo cáo của Ban chấp hành, quyết định phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn nhiệm kỳ 2015-2016 và những vấn đề có liên quan. Quyết định việc lưu hành các tài liệu và kết luận các vấn đề của Đại hội.
- Lãnh đạo việc bầu cử của Đại hội, quyết định cho rút tên hay không cho rút tên trong danh sách bầu cử.
- Giải quyết những vấn đề phát sinh trong Đại hội.
- Điều khiển thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Tổng kết Đại hội.
* Trách nhiệm của Đoàn thư ký:
- Ghi biên bản Đại hội. Tổng hợp ý kiến phát biểu và các biểu quyết.
- Soạn thảo và đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.
* Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách đại biểu:
- Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu và các nguyên tắc, thủ tục về bầu cử để xét tư cách đại biểu cho cấp dưới bầu lên.
- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội về tình hình đại biểu.
- Giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại về tư cách đại biểu, về thực hiện nguyên tắc, thủ tục bầu cử của các cấp dưới và những trường hợp xét thấy không đầy đủ tư cách đại biểu để Đại hội quyết định.
Trong quá trình Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm theo dõi hoạt động của đại biểu, nếu có những hiện tượng vi phạm nội quy, quy định, gây khó khăn cho Đại hội thì có thể nhắc nhở phê bình hoặc đề nghị Đại hội bác bỏ tư cách đại biểu của người vi phạm. Người bị bác bỏ tư cách đại biểu thì không được dự Đại hội nữa.
* Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
- Hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục và cách tiến hành bầu cử
- Phát phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả.
- Xem xét tập thể báo cáo với Đoàn Chủ tịch hoặc Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
- Làm biên bản bầu cử.
2.2.2. Cách bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu
* Bầu Đoàn Chủ tịch:
- Ban chấp hành chi đoàn dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch là những đại biểu chính thức của Đại hội để giới thiệu với đại biểu của Đại hội.
- Nếu đại biểu Đại hội không giới thiệu thêm thì có thể biểu quyết từng người một để lấy những người được tín nhiệm cao hơn.
- Số lượng Đoàn Chủ tịch: Tùy điều kiện cụ thể để có số lượng hợp lý, song không nên quá đông và không nên cấu tạo hình thức. Nên từ 3 - 5 đồng chí (trong đó có ít nhất 2 đồng chí tham gia vào BCH khóa mới, dự kiến làm Bí thư, Phó Bí thư).
* Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu:
Tương tự như bầu Đoàn Chủ tịch (Đối với Đại hội toàn thể, không phải bầu, việc xem xét tư cách đại biểu do Đoàn Chủ tịch quyết định).
* Bầu Ban kiểm phiếu:
- Đoàn Chủ tịch giới thiệu dự kiến danh sách ban kiểm phiếu (là những đại biểu chính thức không có tên trong danh sách bầu cử).
- Nếu đại biểu Đại hội không giới thiệu thêm thì giơ tay biểu quyết một lần toàn bộ danh sách.
- Nếu đại biểu giới thiệu thêm thì biểu quyết từng người một.
* Thư ký Đại hội:
Do Đoàn Chủ tịch quyết định số lượng và lựa chọn để báo cáo với Đại hội
2.3. Chương trình Đại hội:
Đại hội Chi đoàn: diễn ra trong 2 phiên (phiên trù bị và phiên chính thức)
Phiên trù bị: Thông qua dự kiến các nội dung, chương trình của Đại hội
- Thời gian Đại hội
- Chương trình Đại hội
- Dự kiến Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn
- Dự kiến nhân sự Ban chấp hành khóa mới
- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ qua và phương hướng công tác nhiệm kỳ mới
- Các công việc chuẩn bị, phân công phụ trách lễ tân, tổ chức, khánh tiết, hậu cần,...
- Thống nhất danh sách khách mời của Đại hội,...
Phiên Chính thức
1- Lễ Chào cờ: toàn thể Đại hội đứng nghiêm hướng nhìn Quốc kỳ, hát Quốc ca, Đoàn ca (có thể mở nhạc, Đại hội hát theo nhạc).
2- Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
3- Bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Chủ tịch giới thiệu các thư ký của Đại hội.
4- Đoàn Chủ tịch công bố chương trình và thời gian làm việc của Đại hội, báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ qua, dự kiến chương trình công tác trong nhiệm kỳ tới và bản kiểm điểm của Ban chấp hành.
5- Đại hội thảo luận các báo cáo của Ban chấp hành.
6- Khen thưởng (nếu có: Thông báo quyết định khen thưởng và công bố danh sách, mời đại biểu Đoàn cấp trên và lãnh đạo đơn vị trao tặng và chúc mừng)
7- Đoàn Chủ tịch công bố Ban chấp hành cũ hết nhiệm kỳ và tuyên bố Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành của nhiệm kỳ mới. Tiếp đó trình bày Đề án nhân sự BCH khóa mới, nêu rõ yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành mới. Đại hội thảo luận và ứng cử, đề cử người vào Ban chấp hành mới.
8- Đoàn Chủ tịch trả lời, giải thích những ý kiến của đại biểu, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách bầu cử và điều khiển Đại hội thông qua danh sách bầu cử.
9- Bầu ban kiểm phiếu.
10- Bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015- 2016 đối với chi đoàn.
11- Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu, Ban Chấp hành khóa mới ra mắt.
12- Đại diện Cố vấn học tập và Đoàn cấp trên phát biểu ý kiến.
13- Thông qua dự thảo nghị quyết của Đại hội.
14- Bế mạc Đại hội (có Lễ chào cờ nhưng không hát Quốc ca, đoàn ca)
2.4. Các bước tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đoàn
2.4.1. Đoàn Chủ tịch trình bày với Đại hội đề án xây dựng Ban chấp hành mới (đề án đã được Cố vấn học tập và Đoàn cấp trên góp ý kiến chỉ đạo thống nhất). Trong đề án cần nêu rõ yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn, dự kiến số lượng, cơ cấu ủy viên Ban chấp hành.
2.4.2. Đại hội thảo luận và biểu quyết về số lượng ủy viên Ban chấp hành khóa mới.
2.4.3. Đại biểu thảo luận cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành và tiến hành ứng cử, đề cử. Cần dành thời gian thích đáng để thảo luận kỹ và thống nhất cao về cơ cấu Ban chấp hành. Sau đó bám sát cơ cấu Ban chấp hành để tiến hành đề cử, ứng cử. Không nhất thiết đề cử đủ số lượng mà biết ai, hiểu ai, tín nhiệm ai thì đề cử người đó. Khi hết ý kiến ứng cử, đề cử trong đoàn (hoặc trong tổ), tổng hợp danh sách và nếu được thì thống nhất chung một danh sách ứng cử, đề cử để báo cáo đoàn chủ tịch.
2.4.4. Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử. Sau khi tập hợp danh sách, nếu thấy số lượng ứng cử, đề cử quá nhiều so với số lượng Ban chấp hành mới, có thể gây khó khăn cho việc bỏ phiếu thì Đoàn Chủ tịch cần họp lại với các trưởng đoàn, tổ trưởng để thảo luận thống nhất cách chỉ đạo và hướng giải quyết. Nếu cần, Đoàn Chủ tịch có thể quyết định để các tổ hoặc một số tổ có liên quan thảo luận tiếp theo hướng chỉ đạo chung. Sau khi các đoàn, các tổ phản ánh kết quả việc thảo luận lần thứ hai với Đoàn Chủ tịch về những trường hợp xin rút hoặc để lại trong danh sách bầu, Đoàn Chủ tịch tập hợp lại danh sách những người ứng cử và được đề cử.
2.4.5. Đoàn Chủ tịch công bố danh sách ứng cử, đề cử do các đoàn, các tổ phản ánh với Đại hội.
- Công bố những trường hợp xin rút tên của người ứng cử, được đề cử và những ý kiến xin rút của tập thể hoặc cá nhân được đề cử.
- Công bố những trường hợp được Đoàn Chủ tịch đồng ý hay không đồng ý cho rút tên.
- Công bố danh sách ứng cử, đề cử chính thức để Đại hội biểu quyết thông qua, sau đó tiến hành in phiếu bầu hoặc niêm yết danh sách bầu cử.
2.4.6. Đại hội bầu ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu báo cáo nguyên tắc, thủ tục bầu cử, hướng dẫn cách bỏ phiếu và thứ tự bỏ phiếu, kiểm tra số lượng phiếu và phát phiếu cho các Trưởng đoàn hoặc Tổ trưởng (có sổ ghi chép số lượng phiếu và ghi nhận, nếu có điều kiện nên in trích ngang ngắn gọn danh sách bầu cử, thứ tự phiếu bầu để đại biểu tiện tham khảo, theo dõi).
2.4.7. Tiến hành bầu cử: Khi Đại hội yêu cầu và xét thấy cần thiết, không làm mất dân chủ trong bầu cử thì Đoàn Chủ tịch có thể công bố danh sách dự kiến Ban chấp hành mới do Ban chấp hành cũ giới thiệu.
- Danh sách bầu cử phải được công bố rõ ràng, có thể cung cấp danh sách trích ngang để đại biểu tham khảo.
- Trong quá trình bầu cử, ban kiểm phiếu cần thường xuyên nhắc nhở những điều kiện cần thiết để đại biểu không nhầm lẫn và sẵn sàng đổi phiếu cho những đại biểu có nhu cầu thay phiếu trước khi bỏ phiếu.
- Khi đại biểu đã ghi phiếu bầu xong, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn đại biểu lần lượt bỏ phiếu.
2.4.8. Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả bầu cử (đọc biên bản)
III. CÁC LOẠI VĂN BẢN
1- Giấy mời.
2- Báo cáo chính trị (Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2014-2015, phương hướng công tác nhiệm kỳ 2015-2016).
3- Chương trình, kịch bản Đại hội.
4- Biên bản kiểm phiếu các loại (mẫu).
5- Biên bản Đại hội (mẫu).
6- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
7- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ bầu cử.
8- Phiếu bầu các loại (mẫu).
9- Đề án nhân sự, có danh sách dự kiến BCH khóa mới trích ngang (có xác nhận của Cố vấn học tập (Chi ủy, chi bộ đối với các chi đoàn chuyên tu y) sau khi đã thống nhất với Đoàn cấp trên về nhân sự chủ chốt).
10- Phụ lục số liệu.
11- Các chỉ tiêu.
12- Maket trang trí Đại hội.
IV. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN GIẢI QUYẾT SAU ĐẠI HỘI
Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội trình lên Đoàn cấp trên, bao gồm:
            + Công văn đề  nghị chuẩn y BCH khóa mới nhiệm kỳ 2015-2016 (có xác nhận của Cố vấn học tập (chi ủy chi bộ đối với chi đoàn chuyên tu y) và BCH Đoàn khoa).
+ Đề án nhân sự Ban chấp hành Chi đoàn (có xác nhận của Cố vấn học tập (chi ủy, chi bộ đối với chi đoàn chuyên tu y));
+ Báo cáo tổng kết và phương hướng;
+ Biên bản đại hội;
+ Nghị quyết đại hội có xác nhận của Cố vấn học tập (chi ủy, chi bộ đối với chi đoàn chuyên tu y).
+ Biên bản kiểm phiếu;
+ Phục lục số liệu nhiệm kỳ 2014-2015;
+ Chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2016;
Trên đây là Hướng dẫn Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2015-2016. Ban Chấp hành Đoàn trường yêu cầu Bí thư các đoàn khoa, đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện về văn phòng Đoàn trường trước 16 giờ, ngày 25/10/2015.Tác giả bài viết: BCH Đoàn trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

global banners

QC duoi

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 518

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11563

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1569976