18:38 ICT Thứ bảy, 22/09/2018
Bo ngoai giao
Đăng ký sinh viên 5 tốt
Mau bao Cao thang
CLB Lân Sư Rồng trường Đại học Tây Nguyên
Mẫu báo cáo năm học 2014-2015

Đăng Nhập

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TỨC CHUNG

Chu de HSV
Bac Ho
Sinh vien 5 tot

global banners

Bau cu Quoc Hoi

KẾ HOẠCH LIÊN NGÀNH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và biển đảo quê hương trên mạng internet năm 2016

Thứ tư - 19/10/2016 08:39
KẾ HOẠCH LIÊN NGÀNH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức  và phong cách Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị  và biển đảo quê hương trên mạng internet năm 2016

KẾ HOẠCH LIÊN NGÀNH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và biển đảo quê hương trên mạng internet năm 2016

Thực hiện Chương trình hành động số 69–CTr/TĐTN-BTG, ngày 07/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “về thực hiện Chỉ thị số 42 –CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”; Kế hoạch số 30/KH-SGDĐT, ngày 15/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo “về triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg, ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020” của ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk”; nhằm phát huy những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc tuyên truyền, vận động và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và VNPT Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch liên ngành tổ chức Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và biển đảo quê hương trên mạng internet, với các nội dung cụ thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phổ biến, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những nội dung trọng tâm 6 bài học lý luận chính trị cơ bản, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, ĐVTN toàn tỉnh.
- Nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa qua các tài liệu lưu trữ, những chứng cứ lịch sử giúp đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn góp phần đấu tranh, bảo vệ và gìn giữ phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng, phát huy những tiện ích của công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Từ đó vận dụng kiến thức vào thực tiễn lao động, công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.
- Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn và khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả.
2. Yêu cầu
 Cuộc thi được phổ biến rộng rãi đến các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên; Cuộc thi phải được tổ chức sinh động tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Có tổng kết khen thưởng và trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Cuộc thi.
II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
- VNPT Đắk Lắk hỗ trợ thiết kế chương trình phần mềm thi trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 06 bài học lý luận chính trị và biển đảo quê hương trên website Tỉnh đoàn dưới dạng trắc nghiệm (Phần mềm là một trang mạng (website) độc lập hoặc là chuyên mục, chuyên trang trên website Tỉnh đoàn Đắk Lắk; có giao diện thiết kế trực quan, dễ sử dụng).
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cung cấp nội dung, xây dựng ngân hàng câu hỏi và hệ thống tài liệu liên quan, tổng hợp, sàng lọc các bài thi đạt chất lượng, theo dõi các đơn vị triển khai tốt cuộc thi, tổ chức Lễ tổng kết và trao giải.
- Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, phổ biến cuộc thi trong toàn Ngành giáo dục để đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên đăng ký tham gia.
- Tỉnh đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thương hiệu và các sản phẩm của VNPT trên các kênh thông tin của Tỉnh đoàn, như: Bản tin Tuổi trẻ Đắk Lắk, website Tỉnh đoàn, Chương trình Truyền hình Thanh niên – Phát thanh Thanh niên.
- Thời gian thực hiện: Trong 04 tuần (từ ngày 17/10 đến hết ngày 12/11/2016).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ chung
03 đơn vị có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đảm bảo tính khả thi của kế hoạch liên ngành, có những đề xuất xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.
2. Trách nhiệm của các đơn vị
* Đối với Tỉnh đoàn
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cung cấp nội dung, xây dựng ngân hàng câu hỏi và hệ thống tài liệu liên quan, tổng hợp, sàng lọc các bài thi đạt chất lượng, theo dõi các đơn vị triển khai tốt cuộc thi.
- Bồi dưỡng một phần cho kỹ thuật viên thiết kế phần mềm Cuộc thi.
- Xây dựng thể lệ, cơ cấu giải thưởng Cuộc thi.
- Phát động cuộc thi trong đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. Đôn đôc, hướng dẫn các Huyện, Thị, Thành đoàn và các Đoàn trực thuộc triển khai cuộc thi đến đoàn viên thanh niên.
- Phân công cho Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn là đầu mối thông tin, chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin, dữ liệu liên quan để thực hiện các nội dung của Cuộc thi.
- Chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động tổng kết và trao giải Cuộc thi.
* Đối với VNPT Đắk Lắk
- Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin hỗ trợ thiết kế phần mềm tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và biển đảo quê hương trên mạng internet.
- Phân công cán bộ chuyên môn, các kỹ thuật viên thường xuyên tư vấn, theo dõi, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình diễn ra Cuộc thi.
- Cung cấp nội dung, thông tin về các sản phẩm của VNPT để Tỉnh đoàn đăng tải trên website Tỉnh đoàn.
* Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:
Có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai đến đoàn viên thanh niên là học sinh tham gia tích cực Cuộc thi.
Trên đây là kế hoạch phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk với Sở Giáo dục và Đào tạo và VNPT Đắk Lắk về triển khai tổ chức Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và biển đảo quê hương trên mạng internet năm 2016.
 
  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Phạm Đăng Khoa
VNPT ĐẮK LẮK
P. GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Văn Hổ
 
 
                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
                                                                                    BÍ THƯ
                                                                                   (Đã ký)
                                                                             Y Nhuân Byă
 
 
 
 
 
 
 
THỂ LỆ
Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và biển đảo quê hương
trên mạng internet năm 2016
 
Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 82KHLN/TĐTN-SGDĐT-VNPT, ngày 05/10/2016 giữa Tỉnh đoàn với Sở Giáo dục và Đào tạo và VNPT Đắk Lắk về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và biển đảo quê hương trên mạng internet năm 2016, Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và biển đảo quê hương trên mạng internet ban hành thể lệ cuộc thi như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG
Là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (Thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo không tham gia cuộc thi).
II. THỜI GIAN
Cuộc thi sẽ được tổ chức thi theo tuần, kéo dài trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 17/10 đến hết ngày 12/11/2016 (mỗi tuần bắt đầu vào lúc 7h00 thứ 2 và kết thúc vào lúc 17h00 ngày thứ 7 hàng tuần. Mỗi tuần chọn 03 thí sinh cao điểm nhất để trao giải).
- Tuần 1: Bắt đầu từ 7h00 ngày 17/10 đến 17h00 ngày 22/10/2016.
- Tuần 2: Bắt đầu từ 7h00 ngày 24/10 đến 17h00 ngày 29/10/2016.
- Tuần 3: Bắt đầu từ 7h00 ngày 31/10 đến 17h00 ngày 05/11/2016.
- Tuần 4: Bắt đầu từ 7h00 ngày 07/11 đến 17h00 ngày 12/11/2016.
III. NỘI DUNG – HÌNH THỨC
1. Nội dung
Tìm hiểu kiến thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và biển đảo quê hương.
2. Hình thức:
- Cuộc thi được triển khai theo hình thức trắc nghiệm trên mạng internet tại website Tỉnh đoàn, địa chỉ: www.tinhdoandaklak.gov.vn
+ Đăng ký dự thi: Thí sinh truy cập vào website www.tinhdoandaklak.gov.vn, chọn mục CUỘC THI TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH, 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn cụ thể trên website. Mỗi thí sinh sẽ được cấp mã tài khoản để đăng nhập và tham gia cuộc thi.
+ Cách thức thi: Thí sinh tham gia dự thi bằng cách truy cập vào website của chương trình với mã tài khoản đã đăng ký để thực hiện các bài thi, cụ thể với các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm và trả lời câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra.
- Với mỗi lần thi, thí sinh phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian tối đa là 10 phút (mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm). Thí sinh phải nhấn vào nút "Nộp bài và kết thúc" sau khi làm bài xong hoặc khi chương trình thông báo hết thời gian làm bài, bài thi của thí sinh sẽ được tự động nộp để kết thúc phần thi và nhận thông báo kết quả từ chương trình. Ban Tổ chức sẽ tổng hợp và chọn 01 thí sinh có kết quả cao nhất (trả lời đúng 20 câu hỏi trong thời gian nhanh nhất). Sáng thứ hai hàng tuần, Ban Tổ chức sẽ thông báo kết quả cho thí sinh đạt giải nhất trong tuần.
            - Ban Tổ chức có hình thức xác thực thông tin đăng ký của thí sinh dự thi. Trong lúc thi sẽ có hệ thống tính giờ làm bài của thí sinh; sau khi hết giờ, phần mềm tự động ngưng và chuyển sang chấm điểm, hiển thị kết quả của bài làm.
          - Kết quả bài dự thi của thí sinh sẽ được và có đáp án câu trả lời để thí sinh củng cố lại kiến thức, được lưu trữ để xác thực, kiểm tra thí sinh đã tham gia làm bài dự thi.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Giải cá nhân hàng tuần:
                  01 giải Nhất:                  500.000đ/tuần
                  01 giải Nhì:                    300.000đ/tuần
                  01 giải Ba:                     200.000đ/tuần
- Giải tập thể: Dành cho các đơn vị triển khai tốt cuộc thi gồm:
                 01 Giải Nhất:                 1.500.000đ
                 01 Giải Nhì:                   1.000.000đ
                 01 Giải Ba:                       700.000đ
                 02 giải Khuyến khích:       500.000đ
* Lưu ý: Đối với giải tập thể, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn đơn vị triển khai tốt cuộc thi với tiêu chí nhiều thí sinh đạt kết quả cao và số lượng tham gia trung bình phải trên 200 lượt thí sinh/tuần.
Trên đây là thể lệ Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị và biển đảo quê hương trên mạng internet năm 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                               BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Tác giả bài viết: BCH Đoàn tỉnh Đắk Lắk

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

global banners

QC duoi

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 541

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11586

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1569999